TESLA ELMI, a.s.
Purkyňova 99c, 61200 Brno, Česká Republika
Telefon: 541212272   Telefax: 541213180
E-mail: elmitesla@volny.cz   http://www.teslaelmi.cz
   Homepage    |    Kontakt    |    Impressum cj    nj    aj   

Úprava stránek

© 1x1 group 2003Představenstvo akciové společnosti TESLA ELMI, a.s.se sídlem Purkyňova 99c, 612 00 Brno,

IČ 46346864, zapsaná v OR KS Brno, oddíl B vložka 749 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná 14. června 2018 v 8.40 hod. v restauraci „Portoriko“, Srbská 51, 612 00 Brno.

Pořad jednání:

1.     Zahájení. Kontrola usnášeníschopnosti VH.

2.     Volba orgánů valné hromady.

Návrh představenstva: předseda VH JUDr. Jáchym Kanarek, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Pavel Grán, zapisovatel p. Jan Seitl. Ověřovatel zápisu JUDr. Marie Buchtová.

3.      Výroční zpráva za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na úhradu ztráty. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017 včetně přezkoumání účetní závěrky. Představenstvo navrhuje schválit výroční zprávu, roční účetní závěrku 2017, ztrátu běžného účetního období převést do neuhrazených ztrát minulých let. 

4.     Návrh usnesení:

Schválení bodu 3 zdůvodnění: stanovisko DR je pozitivní.

5.     Závěr.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.30 do 8.40 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři společnosti uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů společnosti u Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 7. červen 2018.

Akcionáři se prokážou při registraci platným průkazem totožnosti, osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob se prokážou průkazem totožnosti a aktuálním originálním výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku (ne starším 3 měsíců ke dni konání valné hromady). Zplnomocnění zástupci akcionářů předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře; musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

 

Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:

           

  Aktiva celkem

22864

  Pasiva celkem

22864

  Dlouhodobý majetek

8231

  Vlastní kapitál

22295

  Oběžná aktiva

14602

  Cizí zdroje

569

Výnosy

2641

 

Náklady

3386

 

HV za účetní období

-745

 

 

Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pondělí, středu a čtvrtek od 8.00 do 11.00 hod.

                                               Představenstvo společnosti TESLA ELMI, a.s.