TESLA ELMI, a.s.
Purkyňova 99c, 61200 Brno, Česká Republika
Telefon: 541212272   Telefax: 541213180
E-mail: elmitesla@volny.cz   http://www.teslaelmi.cz
   Homepage    |    Kontakt    |    Impressum cj    nj    aj   

Úprava stránek

© 1x1 group 2003Článek 27

Usnášení dozorčí rady

1.    Dozorčí rada způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.    K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.------------------------------------------------------------------

 

Článek 28

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1.    Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích.---------------------------------------

2.    Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:         

a)    podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,---------------------------------------------------

b)    zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,-------------------------

c)    účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným
nebo podobným předmětem podnikání,--------------------------------------------

d)    vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního
nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.------------------------------------------------------

3.    Porušení povinností podle odstavce 2 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z této činnosti a nahradit společnosti způsobenou škodu.-------------------------------

4.    Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu  více členů dozorčí  rady, odpovídají  za  ní  společnosti  společně a nerozdílně.----------------------------------------------------------------------------------------------

5.    V dalším se vztah mezi společností a členem dozorčí rady přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.----------------------------------------------------------------

 

 

 

strana dvacátá druhá

 

ČÁST V.

JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

 

Článek 29

Zastupování společnosti

1.    Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány
v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva nebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.------------------------------------

2.    Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva sám nebo ostatní dva členové představenstva společně.    

 

ČÁST VI.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

 

Článek 30

Evidence a účetnictví společnosti

1.    Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. 

2.    Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům
dle těchto předpisů.----------------------------------------------------------------------------------

3.    Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.------------------------------------------

 

Článek 31

Řádná účetní závěrka a zprávy o hospodaření

1.    Po skončení účetního období kalendářního roku zabezpečí představenstvo sestavení řádné účetní závěrky.-----------------------------------------------------------------------------------------

2.    Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace
o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát.  Řádnou účetní závěrku,
spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi do šedesáti dnů před konáním valné hromady
a následně ke schválení valné hromadě.----------------------------------------------------

3.    Hlavní údaje řádné účetní závěrky uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady dle čl. 17 odst. 7 písm. i) stanov,
a dále doloží účetní závěrku spolu se zprávou o jejím ověření auditorem
do sbírky listin obchodního rejstříku, vedené Krajským soudem v Brně. Rovněž zajistí dle platné legislativy vyhotovení výroční zprávy, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, včetně jejího uložení v uvedené sbírce listin.---------------------------------

 

 

 

strana dvacátá třetí

 

Článek 32

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

1.    O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-------------------------------------------------  

2.    Čistý zisk společnosti dosažený v obchodním roce, t. j.  po odečtení částek připadajících na daně, dotace fondů zřízených společností,  popř. na jiné účely, to vše při   respektování omezujících ustanovení zákona o korporacích, bude použit k vyplacení podílů na zisku. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, popř., že zisk, nebo jeho část, zůstane zatím nerozdělen.-----------------------------

3.    O způsobu krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém roce, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.  Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)    nerozdělený zisk z minulých období,------------------------------------------------

b)    rezervní fond,---------------------------------------------------------------------------------

c)    emisní ážio,------------------------------------------------------------------------------------

d)    ostatní fondy tvořené ze zisku.---------------------------------------------------------

 

Článek 33 

Fondy

1.    Společnost vytváří fondy, o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada.  
O čerpání rozhoduje představenstvo podle zásad, schválených valnou hromadou.     

2.    Rezervní fond původně zřízený dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, nebude dále naplňován. Prostředky z tohoto fondu lze čerpat pouze ke krytí ztrát společnosti z minulých období.--------------------------------------------------------------------------------------

 

Článek 34

Fond kulturních a sociálních potřeb

Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy fond kulturních a sociálních potřeb. Pravidla pro zřízení tohoto fondu, pro jeho doplňování, stanoví valná hromada. V rámci zákona  valnou hromadou stanovených pravidel o použití fondu rozhoduje představenstvo. 

 

ČÁST VII.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

 

Článek 35

Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje  z důvodů  uvedených v ust. § 93 ZOK a  způsobem
podle 168 anásl. OZ. Společnost se zrušuje buď s likvidací nebo  bez likvidace, zejména přechází-li její jmění na právního nástupce (přeměna, sloučení, splynutí, rozštěpení). O  zrušení společnosti s likvidací a  schválení podílů na  likvidačním zůstatku a o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozštěpením rozhoduje valná hromada  kvalifikovanou  většinou dvou třetin hlasů  přítomných akcionářů.          

 

 

 

strana dvacátá čtvrtá

 

Článek 36

Likvidace společnosti

1.    Způsob provedení  likvidace společnosti  při jejím zrušení se  řídí obecně závaznými právními předpisy.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.    Likvidátora jmenuje valná  hromada. Není-li likvidátor jmenován
bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.------------------------------------------------

3.    O způsobu vypořádání  likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná  hromada.  Po  uspokojení   všech věřitelů  se  likvidační zůstatek rozdělí mezi  akcionáře v poměru odpovídajícím  jmenovité hodnotě  jejich akcií, v  souladu s ust. § 549 odst. 3 ZOK. 

 

Článek 37

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke  dni jejího  výmazu z obchodního rejstříku. Zániku  společnosti předchází  její zrušení  s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění 
na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li  zamítnut návrh
na prohlášení konkurzu pro  nedostatek majetku, nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení společnosti žádný majetek.---------------------------------------------------------------------------------

 

ČÁST VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 38

Oznamování

Skutečnosti stanovené  obecně  závaznými právními  předpisy, těmito stanovami
a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost na svých internetových stránkách.       

 

Článek 39

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1.    Vznik, právní poměry a zánik  společnosti, jakož i všechny  právní vztahy vyplývající ze Stanov  společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti,  se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.------------------------------------------------------------

2.    Spory mezi akcionáři  a  společností, spory  mezi společností a členy  jejích orgánů,  jakož i  vzájemné spory  mezi akcionáři, související s jejich účastí 
ve společnosti, budou řešeny dohodou. Nepodaří-li se  vyřešit takový spor  smírně, je k  jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky.-----------------------------

 

Článek 40

Postup při změnách a doplňování stanov

1.    O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin hlasů přítomných  akcionářů  a pořizuje se  o něm notářský zápis.----------------

 

 

strana dvacátá pátá

 

2.    Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení  základního kapitálu, 
o štěpení či spojení více akcií do jedné,  o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do  obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.-------------------------------------------

 

Článek 41

Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov,  ať už vzhledem k platnému  právnímu řádu,  nebo  vzhledem k  jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným  anebo některé ustanovení chybí,  zůstávají ostatní  ustanovení stanov touto  skutečností nedotčena.  Namísto dotyčného ustanovení nastupuje
buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem  nejbližší zamýšlenému účelu stanov,  nebo -  není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním  styku obvyklý.-----------------------------------------------

 

Článek 42

Právní režim a účinnost stanov

1.    Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu
ust. § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.-----------------------

2.    Tyto stanovy budou deponovány ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně a na adrese sídla společnosti
dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.----------------------------------------------

 

 

Hlasující osoby svou vůli projevily vyplněním a odevzdáním hlasovacího lístku č. 4 osobě pověřené sčítáním hlasů.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečné výsledky hlasování č. 4 tak, jak byly vyhlášeny předsedajícím valné hromady:        

Započítáno bylo šest hlasovacích lístků s celkovou vahou 21.276. Váha hlasů přítomných akcionářů je 21.276, tj. 54,56%. Celková váha hlasů je 38.994.
Pro změnu stanov hlasovalo 21.276 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel, žádné hlasovací lístky nebyly neplatné. Uvedený návrh změny stanov byl schválen.           

 

Pro přijetí usnesení o změně stanov bylo třeba dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodný počet hlasů je 14.185.--------------------------------------------------------------------------

 

Osvědčuji, že na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení
o změně stanov přijato.
-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

strana dvacátá šestá

 

IV.

Osvědčuji, že při části jednání valné hromady společnosti, kterému jsem byla jako notářka přítomna, byly dodrženy veškeré právní postupy a formality, ke kterým jsou společnost a její valná hromady povinny, a tyto byly v souladu s příslušnými právními předpisy.-------------------------------

 

Prohlašuji, že obsah přijatého rozhodnutí o změně stanov je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti.---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tento notářský zápis byl po přečtení předsedajícím JUDr. Jáchymem Kanarkem schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán.------------------------------------------------------------

 

 

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu s přílohou č. 1 doslovně souhlasí
s originálem notářského zápisu s přílohou č. 1, který je založen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Danuše Motáčkové, notářky v Brně.---------------------------------------------------------------------

 

V Brně dne *. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

L. S.

Dr. Danuše Motáčková v.r.

notářka v Brně